” ക ” ഫെസ്റ്റിവലിൽ

മൈത്രി ഏജൻസിക്ക് 9.67 ലക്ഷം നൽകി മുഹമ്മദ് റിയാസ്; എൽ.ഡി. എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും, ഉറപ്പാണ് എൽ.ഡി.എഫ് എന്ന പരസ്യവാചകങ്ങൾ മൈത്രി ഏജൻസിയുടേതായിരുന്നു

മാതൃഭൂമി ” ക ” ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്റ്റാൾ ഒരുക്കിയതിന് മൈത്രി ഏജൻസിക്ക് 9.67 ലക്ഷം നൽകി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ...

Read More

Start typing and press Enter to search